Možnosti uplatnění absolventů oboru logistika

Absolventi vzdělávacího programu se uplatní ve funkcích technicko-hospodářských a administrativních pracovníků v oblasti logistiky, provozu, organizace a obchodně ekonomických činností ve specifických druzích dopravy a v profesích zařazených v rámci celé dopravní soustavy. Absolventi mají vytvořeny předpoklady pro uplatnění se v oblasti správy dopravní infrastruktury v ČR a EU. Absolventi se uplatní zejména v pozicích samostatný technik silniční, železniční, letecké, městské a vnitrozemské vodní dopravy, manažer provozu silniční, železniční, letecké, městské a vnitrozemské vodní dopravy, samostatný referent silniční, železniční, letecké, městské a vnitrozemské dopravy. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách se zaměřením na dopravu a logistiku.

Po absolvování boru s orientací na logistiku a dopravu jsou žákům doporučovány níže uvedené pracovní pozice, nebo mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách v navazujících studijních oborech.(viz. níže)

►  Samostatný logistik podniku – logistik výroby
►   Logistik v dopravě a přepravě
►   Manažer provozu
►   Vedoucí nákupu
►   Obchodní zástupce
►   Plánovač výroby
►   Dispečer
►   Referent zákaznického servisu
►   Zasílatel, speditér
►   Soukromé podnikání v dopravě
►   Podnikatel
►   Celní deklarant
►   Informátor v dopravě
►   Kontrolor kvality dopravy
►   Kontrolor Přepravy cestujících
►   Mistr silniční dopravy
►   Osobní pokladník železniční dopravy
►   Pracovník drážní inspekce
►   Pracovník v oblasti silniční nákladní dopravy
►   Pracovník v oblasti osobní silniční dopravy
►   Vozový disponent

Logistika na českých vysokých školách

Dopravní fakulta, ČVUT Praha               Horská 3, 128 03, Praha 2

Výuka logistika se na dopravní fakultě ČVUT stala jedním z profilujících předmětů, přičemž se především klade důraz na dopravní logistiku. Profil absolventa odpovídá logistickým disciplínám, které jsou přednášeny ve třech kurzech. V prvním kurzu se jedná o obecnou  logistiku, která je především zaměřena na metody používané v logistice a na rozvinutí vztahů mezi marketingem a logistikou pro správné manažerské rozhodování.  Druhý kurz je zaměřen na dopravní logistiku, jako výběrový předmět pro studijní obor ekonomika a management v dopravě a telekomunikacích a klade si za cíl navrhnout a implementovat logistické technologie v systémech, kde je doprava nosným fenoménem minimalizace logistických nákladů. Rovněž se zaměřuje na kvalitu v dopravě.  Třetí kurz je  zaměřen  na manipulační a skladové systémy, kde je  uveden rozvoj technické a technologické základny při aplikaci logistických přístupů k řízení materiálových toků, poradenství v logistice a informační toky v logistických systémech, jejich úloha  a funkce. V rámci doktorandského studia jsou absolventi profilováni na základě předmětu moderní logistické systémy do oblasti moderního řízení ekonomicky, které vyžaduje i systémové řízení nevýrobních činností, označovaných jako kapitálové procesy oběhu.

 Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice    Studentská 84, 530 09 Pardubice

 Studijní obor Dopravní management, marketing a logistika

 Inženýrské studium je orientováno na problematiku moderních metod ekonomického řízení, tj. logistického managementu včetně produktiky, ergonomie a synergetiky, na problematiku prognostických ekonomických modelů, na akviziční, přepravně obchodní, tj. marketingovou činnost a v návaznosti dále na spediční činnost s ohledem na nutnost rozvoje kombinovaných přeprav, celkové zlepšení ekologické situace a také osobní dopravy. Vše podloženo nejen právními znalostmi, ale také řízením dopravních procesů a dopravní technologie a techniky, účetnictvím, financováním, kalkulacemi, cenotvorbou, analýzou podnikatelských činností, informatikou pro dopravní manažery a dalšími alternativami a doporučenými předměty, které profilují absolventa tak, aby se mohl uplatnit jako vysoce kvalifikovaný pracovník.

 Studijní obor  Technologie a řízení dopravy

Inženýrské studium poskytuje znalosti z technických dopravních disciplín tj. zejména z dopravních prostředků, dopravních cest včetně souvisejících zařízení, potřebné vědomosti z oblasti technologie a řízení dopravy, operačního výzkumu, teorie dopravy, aplikované informatiky, logistiky, práva a podnikové ekonomiky. Program vzdělání je koncipován tak, aby u absolventů oboru vytvořil příznivé předpoklady pro jejich úspěšnou činnost při navrhování a tvorbě moderních dopravně logistických systémů a efektivním řízení přemísťovacích procesů v logistických řetězcích jak v osobní, tak i v nákladní dopravě se zřetelem na životní prostředí. Absolventi jsou připravování i pro prevenci a řešení krizových stavů v dopravě. Absolventi se uplatňují ve vyšších provozních a řídících funkcích dopravních, zasilatelských, logistických i jiných organizacích, dále ve veřejné správě, vědecko – výzkumných institucích, v odborném školství a také podnikatelé v dopravě.

 Ekonomická fakulta VŠB – Technická univerzita Ostrava      Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Logistické předměty jsou zařazeny do výuky inženýrského i doktorandského studia ve studijním oboru podnikatelství a management nebo v rámci oborové specializace obchod a marketing. Studenti jsou postupně seznamováni jak s národohospodářským, tak zejména s podnikatelským významem logistiky. Důraz je kladen především na integrované pojetí logistiky zahrnující problematiku dopravy, zásobování, výroby, distribuce a obchodu. Není opomenuta problematika strategického rozhodování v logistice, logistických a informačních systémů, využití logistiky v oblasti nevýrobní sféry apod. Prostřednictvím volitelných předmětů mají studenti možnost získat soustavné a ucelené vzdělání v oboru logistiky, které poprvé využijí při řešení diplomových prací se zaměřením do oblasti logistiky. Absolventi jsou dokonale připraveni pro povolání v podnikových logistických útvarech. Fakulta nabízí vynikajícím absolventům dále pokračovat  ve studiu logistických oborů formou interního nebo externího doktorandského studia.

 Fakulta strojní, VŠB – Technická univerzita Ostrava               17.listopadu, 708 33 Ostrava – Poruba

Fakulta strojní kromě tradičních strojních oborů vychovává studenty i ve specializovaných oborech, ve kterých je zařazena do výuky logistika. Jedná se o následující obory inženýrského studia: Strojírenská technologie, Provoz a údržba dráhových vozidel se zaměřením na kolejová  a silniční vozidla a Dopravní a manipulační technika. Výuka logistiky je zaměřena do několika oblastí, a to především  na zásobovací logistiku, synchronizaci zásobování s výrobou, výrobní logistiku, efektivní metody a principy ve výrobní logistice, skladovací a komisionářské systémy, náklady výroby, distribuční logistiku, balení a ochranu zboží proti poškození, simulační metody v logistice a efektivitu logistiky.

 Fakulta ekonomiky obrany státu, Vysoká vojenská škola pozemního vojska     682 03 Vyškov na Moravě

Katedra logistiky připravuje nové specialisty logistiky ve vojenském inženýrském a magisterském studijním oboru se specializací na ekonomiku obrany státu – logistiky Armády České republiky a v civilním pětiletém inženýrském studiu oboru se specializací na ekonomiku obrany státu – hospodářskou logistiku. V jednotlivých vojenských specializacích  jsou připravováni specialisté pro řízení a výkon logistických funkcí u logistických jednotek vojenských útvarů a nižší a střední funkce řídících pracovníků logistiky na stupni útvaru. Ve specializaci hospodářská logistika jsou odborníci připravováni pro řízení a výkon logistických činností v oblasti řízení zásob, manipulační, skladové a dopravní systémy, obchodní logistiky a distribuce, informační systémy logistiky, controlling v logistice, balení zboží, marketing apod. Studenti civilního studia mají možnost se seznámit se základní vojenskou organizací a řízením logistiky  v Armádě České republiky ve volitelných předmětech s ohledem na možnost uplatnění v logistických funkcích  ve vojenských opravárenských závodech, servisních a dodavatelských organizací.

 Fakulta managementu, Jihočeská univerzita     Jarošovská ul. 1117/II., 377 01 Jindřichův Hradec

 V tříletém bakalářském studiu získávají absolventi potřebné znalosti ekonomické teorie, podnikové ekonomiky, financování, účetnictví, základů práva, matematických a statistických metod uplatňovaných v moderním managementu, využívání výpočetní techniky, státní správy a samosprávy, regionální ekonomiky a ekologie. Ve třetím ročníku si studenti mohou zvolit specializaci managementu veřejných služeb, management zdravotnických služeb nebo managementu podnikatelské sféry. Po absolvování bakalářského studia  mohou absolventi pokračovat v magisterském studiu další dva roky  a získat titul inženýra. Výuka logistiky se zaměřuje na zásobovací logistiku, výrobní logistiku, manipulaci s materiálem, dopravní systémy, sklady a skladovací systémy, informační a řídící systémy, trendy v logistice, metody v logistice a zabezpečení jakosti. Absolventi se uplatňují v průmyslových, zemědělských, obchodních, finančních a jiných organizacích, v podnicích veřejných dopravců a speditérů, v organizacích veřejných služeb, v organizacích státní správy a samosprávy, ve firmách se zahraniční účastí.

 Fakulta podnikatelská, VUT Brno              Technická 2, 616 69 Brno

Fakulta poskytuje studentům podrobnější seznámení s logistikou jako vědní disciplínou ve dvou formách studia: Snahou Předmětu v inženýrském studiu oboru Ekonomika a řízení průmyslu je absolutní koordinace, synchronizace a optimalizace hmotných, informačních toků, případně  peněžních operací a procesů, zřetězených na principu zproduktivnění výroby zboží při dosažitelnosti synergického efektu. Absolventi jsou schopni se orientovat v logistickém řetězci, domýšlet vazby, zákonitosti a vyjádřit dopady na ekonomiku firmy. Na základě získaných vědomostí jsou schopni navrhovat, řešit a realizovat projekty komplexních logistických systémů. V inženýrském studiu  oboru Podnikové finance a obchod je předmět logistika chápán jako důležitá součást pro obchodně úspěšnou realizaci provozně – ekonomických řešení od výrobce až ke spotřebiteli. Logistika se tak stává i v oběhu důstojným partnerem marketingu a odborníci tohoto zaměření se mohou prosadit při tvorbě strategie obchodních firem při zvyšování ekonomické a humanitární stránky vlastního podnikání. V doktorandském studiu oboru Řízení a ekonomika podniku, výuka logistiky je chápána jako partner reengeneeringu. Absolvent studia získá jak teoretické, tak praktické zkušenosti z oboru logistiky při řešení konkrétních  projektových a grantových úloh.

 Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola  ekonomická v Praze       W.Churchilla 4, 130 67, Praha 3

V bakalářském stupni studia vybavuje fakulta výukou logistiky všechny studenty znalostmi a dovednostmi potřebnými k integraci logistiky do podnikového managementu a do podnikové ekonomiky. V inženýrském stupni připravuje specialisty pro logistické, respektive zásobovací, výrobní a distribuční útvary  průmyslových podniků, pro odpovídající útvary obchodních a dalších podniků, pro dopravní a zasílatelské podniky. Absolventi se mohou uplatnit i v centrálních orgánech, v poradenských firmách nebo ve sféře samostatného podnikání. V doktorandském stupni je zajišťována  výuka logistického managementu a školitelská funkce. Vedle logistického programu katedra  logistiky samostatně  nebo ve spolupráci s ostatními katedrami zajišťuje výuku  volitelných předmětů a speciálních a diplomových seminářů se zaměřením na dopravně- ekonomickou problematiku, a to v rámci inženýrského a doktorandského studia.  Katedra logistiky ve značném rozsahu spolupracuje s domácími a zahraničními podniky  při řešení jejich praktických problémů, jak se zapojením studentů, tak ve formě přímé konzultační pomoci při školení pracovníků podnikového managementu.  Katedra udržuje  kontakty s vysokými školami stejného odborného zaměření v Rakousku, Nizozemsku, USA, SRN, Dánsku a velké Británii.

 Fakulta velitelská a štábní, Vojenská akademie v Brně    Ul. Kounicova , 602 00 Brno 2

Fakulta připravuje v akademických, štábních a zdokonalovacích kurzech důstojníky armády České republiky s praxí u vojsk, s cílem poskytnout jim potřebné vojenské vzdělání a teoreticky je připravit pro vykonávání  velitelských a štábních logistických funkcí v době  míru i v průběhu ozbrojených konfliktů. Katedra vojenské logistiky připravuje odborníky pro řízení logistické podpory vojsk a jejich jednotlivých podsystémů. Výuka specifických disciplín vojenské logistiky navazuje na disciplíny tvořící odborné základy logistiky v následujících oblastech – všeobecná logistika, řízení zásob a skladování materiálu, řízení provozu, údržby a oprav materiálu, organizace a řízení dopravně zásobovacích procesů, operační výzkum, logistický management a podobně.

Hospodářská fakulta, Technická univerzita  v Liberci   Hálkova 6, 461 17 Liberec

Nosným studijním programem fakulty je studijní obor podniková ekonomika. Absolventi inženýrského studia jsou připravováni k řešení standardních i koncepčních úkolů při řízení podniků. Znalosti široce použitelných exaktních manažerských, marketingových a dalších metod, jakož i orientace v sociálně ekonomických oblastech, umožňují uplatnění absolventů ve výrobní, provozní, personální, finanční  a dalších oblastech soukromého, družstevního a státního podnikání. Předměty zaměřené na logistiku posuzují na jedné straně logistiku jako filozofii řízení veškerého materiálového a informačního toku a na druhé straně vysvětlují základní metody používané v logistice (např. teorie zásob, teorie obnovy, teorie front, teorie simulace) a základní trendy vývoje podnikové logistiky. Fakulta spolupracuje s řadou průmyslových podniků, které zadávají pro řešení diplomových prací logistické problémy z jejich podnikatelských aktivit.

 Vyšší dopravní akademie Česká Třebová   Habrmanova 1540, 560 02, Česká Třebová

 Vyšší odborné studium v 3,5 letém oboru Logistika a management připravuje absolventy pro uplatnění ve funkcích logistických manažerů a pracovníků logistických týmů ve výrobních dopravních firmách a organizacích. Absolventi v průběhu studia získávají znalosti a vědomosti v teoretické oblasti logistiky a managementu, ekonomické logistiky a technické logistiky. Jsou připraveni řešit logistické problémy v oblasti materiálových, finančních a informačních toků o jejich vzniku až k finálnímu spotřebiteli při využití metod a nástrojů operační analýzy. Na základě znalostí ekonomiky, podnikového a finančního účetnictví jsou schopni analyzovat peněžní toky uvnitř i vně podniku, rozhodnout o výhodnosti investičních variant při rozvoji firmy a na základě logistických analýz vnitropodnikových nákladů dokážou předpovídat budoucí orientaci podniku pro určité druhy finálních výrobků. Znalosti vybraných případů mechaniky, parametrů, činností a funkcí dopravních a mechanizačních prostředků jim umožňují správně navrhnout přepravní, obchodní, spotřebitelský anebo manipulační obal pro všechny druhy zboží.

 Vysoká škola logistiky  Přerov

V akademickém roku 2005/2006 zahájila svou činnost první vysoká škola tohoto typu v Evropě. Lze zde studovat bakalářský studijní program Dopravní a spojová infrastruktura v oborech Dopravní logistika, Logistika služeb, Informační management a Logistika cestovního ruchu.

Be Sociable, Share!